REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.annopolis.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Annopolis Boutique, butik internetowy prowadzony przez ANNOPOLIS boutique Anna Staroń, Siołkowa 475, 33-330 Grybów NIP 513-008-31-97, REGON 388039547 ,adres do doręczeń: ul.Kantora 7/26,31-445 Kraków, kontakt: email: info@annopolis.pl, 665-582-302 (od poniedziałku do piątku od 9:00-18:00)

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W celu dokonania zakupu na stronie https://annopolis.pl , kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego na stronie internetowej sklepu (zamówienie).

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Ceny produktów podanych na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w walucie polskich złotych, nie zawierających kosztów przesyłki (podawane są one osobno w zakładce koszty dostawy).

5. Dokonując zakupu kupujący akceptuje wysokość kosztów wysyłki, które nie podlegają negocjacji.

6. Umowy zawierające między sprzedającym a kupującym, są zgodne z artykułem 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. Poz.827), umowami zawieranymi na odległość.

7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

8. W przypadku zapotrzebowania na fakturę w zamówieniu należy podać dane firmy.

9. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu.

10. Zamówione towary wysłane są Kupującemu za pośrednictwem kuriera DPD lub Inpost od poniedziałku do piątku.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za firmy doręczające przesyłki oraz terminy realizacji przewidziane przez przewozników (są to przewidywane czasy dostawy).

12. Klient ma prawo wyboru rodzaju przesyłki zgodne z przedstawionymi przez sprzedającego wariantami dostawy.

§ 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

a) automatyczny email po złożeniu zamówienia i dokonania płatności przez Klienta – informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży,

b) automatyczny email z numerem trackingowym przesyłki w momencie przygotowania przesyłki dla kuriera.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Płatności obsługiwane są przez firmę Przelewy 24. Klient ma do wyboru formy płatności: BLIK, konta bankowe, karty płatnicze Visa i MasterCard.

§ 5. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamację może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres ul. Kantora 7/26,31-445 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@annopolis.pl. Zwrotu należy dokonać na adres: ul.Kantora 7/26,31-445 Kraków.
6. Dane wymagane w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.5.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Kantora 7/26, 31-445 Kraków, w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający ma prawo odrzucić zamówienie w przypadku gdy:
a) zamówienie nie zostanie potwierdzone poprzez dokonanie płatności,
b) podane dane są błędne lub niezupełne w przypadku uzupełnienia formularza

2. Zamówienia przyjmowane są i składane w języku polskim.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzenia czy odwołania akcji promocyjnej w dowolnym momencie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego czy wprowadzenia innych zmian przez Sprzedającego.
4. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacja handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmu dostępnego na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Zwroty należy dokonać na adres: ul.Kantora 7/26 31-445 Kraków
6. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje począwszy od 27.04.2022 r.